การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2560 (เลขที่สมาชิกไม่เกิน 8178)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีอายุระหว่าง 5 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ไม่รวมบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ปี 2559 ทั้ง 2 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน ยกเว้นระดับปริญญาตรีให้ใช้ใบแสดงผลการเรียน ปี 2559 ภาคเรียนที่ 1

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24   ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2560 เวลา 12.00 น.
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 2560

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน2560

เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

colorful up hand background

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559 ใน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2559

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

20-06-59

ด้วยสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.00น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ติดต่อโทร 042-221245 ,093-4140033

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ

ประกาศ สมาชิก สสอต.ประสงค์จะคงสมาชิกภาพ สสอค.(เพิ่ม1กอง)

Written by admin on . Posted in ข่าว สสอต.

สมาชิกประสงค์ คงสภาพ สสอค.

ด้วย สสอต. ได้เปลี่ยนแปลงการร่วมเป็นสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จากเดิม ดังนี้
เดิม สมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปลี่ยนใหม่ เป็นสมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
ทั้งนี้ มีผล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 ไปแล้ว นั้น

ศูนย์ประสานงานแจ้ง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ประสงค์ จะคงสภาพ สสอค. ไว้
ดำเนินการ ชำระเงินตามแบบฟอร์ม และ แนบใบรับรองแพทย์

ติดต่อที่ศูนย์ประสานงาน สอ.ตชด.24  ภายใน 15 กรกฎาคม 2559
ไฟล์แนบประกาศ
ประกาศศูนย์ 64/2559
สสอค. 529/2559
สสอค. 629/2559

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2559

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2559 (เลขที่สมาชิกไม่เกิน 8079)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24   ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2559 เวลา 12.00 น.
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 2559

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน59