Author Archive

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด

สหกรณ์ ให้เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนสั้นตามโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

เอกสารประกอบการกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้านผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ

แบบฟอร์มที่ต้องเขียนด้วยตนเอง
1. ใบสั่งอาวุธปืน และใบแจ้งชำระเงิน รวม 2 หน้า
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอกู้เงินสามัญพิเศษ เพื่อจัดซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการ รวม 10 หน้า

หมายเหตุ หากเงินได้สุทธิไม่เพียงพอหักเงินงวด หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาให้

ไฟล์แนบประกาศ  หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  จัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และมีมติที่ประชุมดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2561

ดำเนินการประชุม

โพสต์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด บน 28 ธันวาคม 2017

ไฟล์แนบประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ

ประกาศ ผลการเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมมีมติ เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี2561 คือ

  1. นางวรพินดา  สาระศรี  ผู้สอบบัญชีเอกชน เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

ไฟล์แนบประกาศ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 2561

ประกาศ ผลการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมมีมติ เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้

  1. ร้อยตำรวจเอก โรมรัน  อัญญโพธิ์
  2. ร้อยตำรวจโทหญิง ณัฐกานต์  สุขเนตร
    เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ วาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ไฟล์แนบประกาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2560
บัดนี้ สหกรณ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 7 คน 

 หมายเลข  ชื่อ – สกุล  สังกัด  คุณวุฒิ  การฝึกอบรม
1  ร.ต.ท.หญิงณัฐกานต์  สุขเนตร  ร้อย ตชด.242  ป.ตรี นิติศาสตร์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2  จ.ส.ต.เชิดชู  แดงน้อย  งาน กบ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
3  ด.ต.ทองทิตย์  ศรีวิเศษ  งาน กง.  ป.ตรี รัฐศาสตร์  สำนักงานตรวจบัญชีฯ
4  ร.ต.อ.หญิงอุมาพร ธรรมสมบัติ  งาน กง.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ
,ป.โท รัฐศาสตร์
 ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
5  ร.ต.อ.หญิงบุณยานุช เหลืองสุรภีสกุล  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
6  ร.ต.อ.สมศักดิ์   จำปี  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี นิติศาสตร์
,ป.โท รัฐศาสตร์
 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7  ร.ต.อ.โรมรัน  อัญญโพธิ์  งาน กง.  ป.ตรี  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)

 

ไฟล์แนบประกาศ รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการฯ