สหกรณ์ ให้เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนสั้นตามโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

เอกสารประกอบการกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้านผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ

แบบฟอร์มที่ต้องเขียนด้วยตนเอง
1. ใบสั่งอาวุธปืน และใบแจ้งชำระเงิน รวม 2 หน้า
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอกู้เงินสามัญพิเศษ เพื่อจัดซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการ รวม 10 หน้า

หมายเหตุ หากเงินได้สุทธิไม่เพียงพอหักเงินงวด หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาให้

ไฟล์แนบประกาศ  หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน

ประกาศ ผลการเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมมีมติ เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี2561 คือ

  1. นางวรพินดา  สาระศรี  ผู้สอบบัญชีเอกชน เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

ไฟล์แนบประกาศ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 2561

ประกาศ ผลการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมมีมติ เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้

  1. ร้อยตำรวจเอก โรมรัน  อัญญโพธิ์
  2. ร้อยตำรวจโทหญิง ณัฐกานต์  สุขเนตร
    เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ วาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ไฟล์แนบประกาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  จัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และมีมติที่ประชุมดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2561

ดำเนินการประชุม

โพสต์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด บน 28 ธันวาคม 2017

ไฟล์แนบประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ

ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ พ.ศ.2555 ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี
สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อสรรหาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจาปีบัญชี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบประกาศ

ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร