งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ ท่านสู่ ระบบบริการข้อมูล งานการเงิน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
ค่าเครื่องแต่งกาย

ได้เบิกจ่ายและให้ตรวจสอบการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนรายละ 2,500 บาท วันที่ 25 พ.ย.2562


ตกเบิก พสร.

ตกเบิกพสร.รับพร้อมเงินเดือนประจำเดือน มิ.ย. 2562 ตามคำสั่ง บก.ตชดภาค 2 ที่ 69/62 ลง 5 มี.ค.2562 และ คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 2 ที่ 115/62 ลง 29 เม.ย. 2562


ทดสอบ

ทดสอบๆๆ