คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ชุดที่ 48
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ลำดับยศ ชื่อสกุลตำแหน่ง
1พ.ต.อ.ปรัชญ์สุนทรพิมลประธานกรรมการ
2พ.ต.ท.กุลทภัทอุทธิเสนรองประธานกรรมการ
3พ.ต.ท.บุญเลิศวิเศษชาติรองประธานกรรมการ
4พ.ต.ท.ฐิติพงศ์กำบังภัยรองประธานกรรมการ
5พ.ต.ท.นพรัตน์กองเมืองปักรองประธานกรรมการ
6พ.ต.ท.โอฬารคำผุยกรรมการ/เลขานุการ
7พ.ต.ต.สุชาติบุญหาญกรรมการ
8ร.ต.อ.เทอดศักดิ์โคตรศรีวงษ์กรรมการ
9ร.ต.อ.บัญชาอินธิรสกรรมการ
10ร.ต.ต.สกลเทพามาตย์กรรมการ
11ร.ต.ต.สุชีพอ่อนตาแสงกรรมการ
12พ.ต.ต.ยุธยาสังแสวงกรรมการ
13พ.ต.ท.อนุรักษ์เสนามาตย์กรรมการ
14พ.ต.ท.ธีรศักดิ์โพธิ์ศรีมากรรมการ
15ร.ต.อ.วัยพลลมกรรมการ