ฝ่ายปฏิบัติ


 พ.ต.ท.หญิงพัชรา  ฦาชา
ผู้จัดการ

นางนงคราญ ตั้งขจรศักดิ์
รองผู้จัดการ/หัวหน้าการเงิน

นายกัณแสน  มังคละแสน
 การเงิน

นางเกศกนก  แสงสิงแก้ว
หน่วย/หัวหน้าสินเชื่อ

นายชยุต  บูรณะพิมพ์
หน่วย/สินเชื่อ

จิดาภา  พายุบุตร
หน่วย/สินเชื่อ
 
chatchคอมพิวเตอร์ประมวลผล
 
นางเยาวดี  สอนเสนา
บัญชี