Author Archive

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด

ประกาศ สมาชิก สสอต.ประสงค์จะคงสมาชิกภาพ สสอค.(เพิ่ม1กอง)

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สสอต.

สมาชิกประสงค์ คงสภาพ สสอค.

ด้วย สสอต. ได้เปลี่ยนแปลงการร่วมเป็นสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จากเดิม ดังนี้
เดิม สมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปลี่ยนใหม่ เป็นสมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
ทั้งนี้ มีผล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 ไปแล้ว นั้น

ศูนย์ประสานงานแจ้ง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ประสงค์ จะคงสภาพ สสอค. ไว้
ดำเนินการ ชำระเงินตามแบบฟอร์ม และ แนบใบรับรองแพทย์

ติดต่อที่ศูนย์ประสานงาน สอ.ตชด.24  ภายใน 15 กรกฎาคม 2559
ไฟล์แนบประกาศ
ประกาศศูนย์ 64/2559
สสอค. 529/2559
สสอค. 629/2559

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2559

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2559 (เลขที่สมาชิกไม่เกิน 8079)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24   ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2559 เวลา 12.00 น.
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 2559

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน59

ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกแม่บ้านสหกรณ์

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

ด้วยสหกรณ์ฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น แม่บ้านสหกรณ์ โดยวิธีจ้างเหมาทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.
คุณสมบัติ: 1. เป็นภรรยาของสมาชิกสหรณ์
2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
การรับสมัคร: เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศรับสมัครแม่บ้านสหกรณ์ฯ

ประกาศหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ใน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม  2559  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันที่ 28-29 มกราคม  2559

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ หยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2558 ใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันศูกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด