เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป


เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561 ใน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เริ่มเวลา 09.00น. ณ
หอประชุมสิริปุณโณเมตตา  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 5/2561  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการดำรงชีพของสมาชิก พ.ศ.2561 และถือใช้ไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการส่งเสริมการดำรงชีพของสมาชิก

ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย เริ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2561

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
แบ่งตามระดับการศึกษา
อนุบาล ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น ,มัธยมศึกษาตอนปลาย(ปวช.) ,อนุปริญญา(ปวส.) ,ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วหรือทุนอื่นๆไปแล้ว สามารถยื่นขอรับทุนนี้ได้

เอกสารของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ปี 2560 ทั้ง 2 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน
ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วจะไม่ได้รับพิจารณาทุนนี้

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่ต้นสังกัด รวบรวมเอกสาร และบัญชีรายชื่อ ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2561

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน 2561
แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ขอรับทุน 2561

รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2560
บัดนี้ สหกรณ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 7 คน 

 หมายเลข  ชื่อ – สกุล  สังกัด  คุณวุฒิ  การฝึกอบรม
1  ร.ต.ท.หญิงณัฐกานต์  สุขเนตร  ร้อย ตชด.242  ป.ตรี นิติศาสตร์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2  จ.ส.ต.เชิดชู  แดงน้อย  งาน กบ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
3  ด.ต.ทองทิตย์  ศรีวิเศษ  งาน กง.  ป.ตรี รัฐศาสตร์  สำนักงานตรวจบัญชีฯ
4  ร.ต.อ.หญิงอุมาพร ธรรมสมบัติ  งาน กง.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ
,ป.โท รัฐศาสตร์
 ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
5  ร.ต.อ.หญิงบุณยานุช เหลืองสุรภีสกุล  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
6  ร.ต.อ.สมศักดิ์   จำปี  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี นิติศาสตร์
,ป.โท รัฐศาสตร์
 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7  ร.ต.อ.โรมรัน  อัญญโพธิ์  งาน กง.  ป.ตรี  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)

 

ไฟล์แนบประกาศ รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการฯ

เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 ใน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเวลา 09.00น. ณ
หอประชุมสิริปุณโณเมตตา  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด