แจ้งสมาชิกส่งเงิน(ชำระเอง) ฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สส.ชสอ., ข่าว สสอต., ทั่วไป

 สสอต. แจ้งสมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี  2557
รอบคงสภาพ ปี 56 และสมัครใหม่ ปี 2556 ทุกรอบการสมัคร จำนวน เงิน 4,590 บาท 

สส.ชสอ. แจ้งสมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี  2557
รอบคงสภาพ ปี 56 และสมัครใหม่ รอบ1-6 /2556 จำนวนเงิน 4,020 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สหกรณ์ฯ (ศูนย์ประสานงาน สอ.ตชด.24)
ไฟล์แนบประกาศ สส.ชสอ.แจ้งเก็บเงินล่วงหน้า57

แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์คงเหลือ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สส.ชสอ., ข่าว สสอต.

สมาชิก เงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.  (พ.ค.55) เงินสงเคราะห์ สสอต.  (มิ.ย.55)
ใช้ไป คงเหลือ ใช้ไป คงเหลือ
สมาชิกเก่าปี 54 และสมาชิก รอบ1/55 2,154.50 845.50  2,464.75 1,935.25 
สมาชิก รอบ 2/55 682.50 1,567.50  1,269.00 2,331.00 

ฌาปนกิจ สส.ชสอ. อนุมัติคุ้มครอง รอบ 1/2555

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สส.ชสอ.

สมาชิก สอ.ตชด.24 ได้ทำการสมัครสมาชิก  ฌาปนกิจ สส.ชสอ. ไว้นั้น บัดนี้ ทางสมาคม ได้จัดส่งรายชื่อ สมาชิกที่ได้ทำการอนุึมัติ คุ้มครอง  รายละเอียดดังนี้
 รายชื่่อสมาชิก สอ.ตชด.24 ได้รับอนุมัติคุ้มครอง รอบ 1/2555 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555)

สรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สส.ชสอ.

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการสรุปยอดสมาชิก
ที่เสียชีวิตและลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554

แสดงรายละเอียดดังนี้   รายงาน (สส.ชสอ.) มิ.ย.-ก.ย.54