ประกาศ สมาชิก สสอต.ประสงค์จะคงสมาชิกภาพ สสอค.(เพิ่ม1กอง)

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สสอต.

สมาชิกประสงค์ คงสภาพ สสอค.

ด้วย สสอต. ได้เปลี่ยนแปลงการร่วมเป็นสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จากเดิม ดังนี้
เดิม สมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปลี่ยนใหม่ เป็นสมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
ทั้งนี้ มีผล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 ไปแล้ว นั้น

ศูนย์ประสานงานแจ้ง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ประสงค์ จะคงสภาพ สสอค. ไว้
ดำเนินการ ชำระเงินตามแบบฟอร์ม และ แนบใบรับรองแพทย์

ติดต่อที่ศูนย์ประสานงาน สอ.ตชด.24  ภายใน 15 กรกฎาคม 2559
ไฟล์แนบประกาศ
ประกาศศูนย์ 64/2559
สสอค. 529/2559
สสอค. 629/2559

แจ้งสมาชิกส่งเงิน(ชำระเอง) ฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สส.ชสอ., ข่าว สสอต., ทั่วไป

 สสอต. แจ้งสมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี  2557
รอบคงสภาพ ปี 56 และสมัครใหม่ ปี 2556 ทุกรอบการสมัคร จำนวน เงิน 4,590 บาท 

สส.ชสอ. แจ้งสมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี  2557
รอบคงสภาพ ปี 56 และสมัครใหม่ รอบ1-6 /2556 จำนวนเงิน 4,020 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สหกรณ์ฯ (ศูนย์ประสานงาน สอ.ตชด.24)
ไฟล์แนบประกาศ สส.ชสอ.แจ้งเก็บเงินล่วงหน้า57

สสอต. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบพิเศษ/2556

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สสอต., ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

เนื่องด้วย สสอต. แจ้งพร้อมรับสมัครสมาชิก รอบพิเศษ/2556  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ทั้งประเภท สามัญ และสมทบ
สหกรณ์ฯ  ขอเชิญชวนครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ สมัครเป็นสมาชิกสมทบ  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553

คุณสมบัติ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ
(1) เป็น บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิก หรือ
(2) เป็น บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกสมทบ
(3) เป็น พี่ น้อง ร่วมบิดา หรือ มารดา ของสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ
(4) เป็น หรือเคยเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

 ด่วน!  สมัครสมาชิก สสอต. รอบพิเศษ/2556 (อายุไม่เกิน 60 ปี)
ค่าสมัคร 4,130 บาท (คุ้มครอง 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2556)  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556

!# ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2556
       **(สมาชิกได้รับสิทธิคุ้มครอง  1 สิงหาคม ( เวลา 09.00 น.)  ถึง 31 ธันวาคม 2556 )

ใบสมัคร สสอต. ดาว์นโหลด   

แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์คงเหลือ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สส.ชสอ., ข่าว สสอต.

สมาชิก เงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.  (พ.ค.55) เงินสงเคราะห์ สสอต.  (มิ.ย.55)
ใช้ไป คงเหลือ ใช้ไป คงเหลือ
สมาชิกเก่าปี 54 และสมาชิก รอบ1/55 2,154.50 845.50  2,464.75 1,935.25 
สมาชิก รอบ 2/55 682.50 1,567.50  1,269.00 2,331.00