ประกาศ ผลการเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมมีมติ เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี2561 คือ

  1. นางวรพินดา  สาระศรี  ผู้สอบบัญชีเอกชน เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

ไฟล์แนบประกาศ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 2561

ประกาศ ผลการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมมีมติ เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้

  1. ร้อยตำรวจเอก โรมรัน  อัญญโพธิ์
  2. ร้อยตำรวจโทหญิง ณัฐกานต์  สุขเนตร
    เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ วาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ไฟล์แนบประกาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  จัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และมีมติที่ประชุมดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2561

ดำเนินการประชุม

โพสต์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด บน 28 ธันวาคม 2017

ไฟล์แนบประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ

ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

ตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ พ.ศ.2555 ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี
สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อสรรหาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจาปีบัญชี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบประกาศ

ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร

แจ้งวันหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามที่ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับทำงาน กำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณี และสหกรณ์ฯ มีกำหนดเข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560   ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการ ดังนี้

  1. วันพุธที่  10 พฤษภาคม 2560  เนื่องในวันวิสาขบูชา
  2. วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560  เนื่องในวันพืชมงคล
  3. วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่สหกรณ์เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศแจ้งหยุดทำการในเดือน พ.ค.2560