สหกรณ์ ปิดทำการ 1 วัน

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

สหกรณ์หยุดให้บริการ ฝาก-ถอนเงิน และบริการเงินกู้   ใน วันพฤหัสบดีที่  26  กุมภาพันธ์  2558
เนื่องจาก เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อให้สหกรณ์ ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ ระหว่างเครือข่ายภาคสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วยการประชุมใหญ่สามัญฯ 57 ที่ประชุมได้มีมติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 6.02 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 15 โอยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
ขอให้สมาชิก ตรวจสอบยอดเงิน หากไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งสหกรณ์ภายใน 18 พฤศจิกายน 2557  หลังจากนั้นสหกรณ์ถือว่าการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ถูกต้องแล้ว

สมาชิกสหกรณ์ที่เป็น สมาชิก สสอต. และ สส.ชสอ. สหกรณ์หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 58 เพื่อชำระโดยหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิก กรณีเงินไม่พอหัก หรือเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ โปรด ชำระเงิน ภายใน วันที่ 5 ธันวาคม 2557

ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินเฉลี่ยคืน ปี 2557

สหกรณ์กำหนดวันประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

www

สหกรณ์ฯ เชิญ ผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุม  วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เริ่มเวลา 09.00น. ณ อาคารประชุมดุรงควิบูลย์ ค่ายเสนย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์แนบประกาศ  เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สหกรณ์ฯ หยุดบริการ รับเงิน-เบิกถอนเงิน เพื่อปิดบัญชี ประจำปี

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์กำหนดวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สหกรณ์จะต้องทำบันทึกรายการทางบัญชี จัดทำงบดุล รายการสินทรัพย์ หนี้สิน อีกทั้งกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด สหกรณ์จึงขอหยุดเป็นเวลา 1 วัน  สหกรณ์ ประกาศหยุดบริการรับเงิน-เบิกถอนเงิน ใน วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
เพื่อดำเนินการปิดบัญชีประจำปี 2557
ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศหยุดให้บริการ 1 ตุลาคม 2557

ประกาศ หยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

เนื่องด้วยชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ ประจำปี 2557 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมชมรมฯ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557  สหกรณ์ ขอประกาศหยุดทำการ ใน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557
ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศหยุดทำการ 23 พฤษภาคม 2557