รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2560
บัดนี้ สหกรณ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 7 คน 

 หมายเลข  ชื่อ – สกุล  สังกัด  คุณวุฒิ  การฝึกอบรม
1  ร.ต.ท.หญิงณัฐกานต์  สุขเนตร  ร้อย ตชด.242  ป.ตรี นิติศาสตร์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2  จ.ส.ต.เชิดชู  แดงน้อย  งาน กบ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
3  ด.ต.ทองทิตย์  ศรีวิเศษ  งาน กง.  ป.ตรี รัฐศาสตร์  สำนักงานตรวจบัญชีฯ
4  ร.ต.อ.หญิงอุมาพร ธรรมสมบัติ  งาน กง.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ
,ป.โท รัฐศาสตร์
 ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
5  ร.ต.อ.หญิงบุณยานุช เหลืองสุรภีสกุล  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
6  ร.ต.อ.สมศักดิ์   จำปี  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี นิติศาสตร์
,ป.โท รัฐศาสตร์
 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7  ร.ต.อ.โรมรัน  อัญญโพธิ์  งาน กง.  ป.ตรี  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)

 

ไฟล์แนบประกาศ รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการฯ

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด