การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
แบ่งตามระดับการศึกษา
อนุบาล ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น ,มัธยมศึกษาตอนปลาย(ปวช.) ,อนุปริญญา(ปวส.) ,ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วหรือทุนอื่นๆไปแล้ว สามารถยื่นขอรับทุนนี้ได้

เอกสารของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ปี 2560 ทั้ง 2 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน
ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วจะไม่ได้รับพิจารณาทุนนี้

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่ต้นสังกัด รวบรวมเอกสาร และบัญชีรายชื่อ ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2561

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน 2561
แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ขอรับทุน 2561

Tags:

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด