ผลการเลือกตั้ง

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามข้อบังคับสหกรณ์   ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้

ผลการเลือกตั้ง  ,  การเลือกตั้ง

 

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด