การคิดเงินปันผล และเฉลี่ยคืน

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมาชิกได้ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยคิดคำนวณจากเงินของสมาชิก ที่ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ในอัตราที่ประกาศตามกฎกระทรวง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันไม่เกิน ร้อยละ 10 ต่อปี
เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่หากสมาชิกผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

วิธีการคิดเงินปันผล

มีวิธีคิดดังนี้     เงินปันผล =  ทุนเรือนหุ้น x  อัตราเงินปันผล x ระยะเวลา (จำนวนวัน) 
     100                     จำนวนวัน(ในปี)    

ตัวอย่าง นายสมชาย  มียอดเงินทุนเรือนหุ้นยกมาจากปี 2555 จำนวน 100,000 บาท

ตลอดปี 2555 นายกร ส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ 1,000 บาท และวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
นายสมชาย ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น นายสมชาย จะมียอดทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 162,000 บาท 

(100,000 + (1,000 x 12 = 12,000) + 50,000)  = 162,000
สมมุติ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.00 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.75

จากตัวอย่าง จะต้องแยกคำนวณ 3 ส่วน คือ
1) ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2555 ยกมาจำนวน 100,000.00 บาท จะได้รับเงินปันผล = 100,000 x 6.00/100  x (365/365)=  6,000 บาท

2) ทุนเรือนหุ้นในปี 2556 นายกร ส่งเดือนละ 1,000 บาท (หักจากเงินเดือน) ได้รับเงินปันผล = 343.56 บาท โดยคำนวณรายวัน ดังนี้

ว.ด.ป. สหกรณ์
ได้รับเงิน
ทุนเรือนหุ้น

จำนวนวันคำนวณ
ถึง 30 ก.ย.56

การคำนวณเงินปันผล
เงินปันผลที่ได้
25 ต.ค.55
1,000
342
1,000 x 6.00/100 x 342/365
=
56.22
25 พ.ย.55
1,000
311
1,000 x 6.00/100 x 311/365
=
51.12
25 ธ.ค.55
1,000
281
1,000 x 6.00/100 x 281/365
=
46.19
25 ม.ค.56
1,000
250
1,000 x 6.00/100 x 250/365
=
41.10
25 ก.พ.56
1,000
219
1,000 x 6.00/100 x 219/365
=
36.00
25 มี.ค.56
1,000
190
1,000 x 6.00/100 x 190/365
=
31.23
25 เม.ย.56
1,000
159
1,000 x 6.00/100 x 159/365
=
26.14
25 พ.ค.56
1,000
129
1,000 x 6.00/100 x 129/365
=
21.21
25 มิ.ย.56
1,000
98
1,000 x 6.00/100 x 98/365
=
16.11
25 ก.ค.56
1,000
68
1,000 x 6.00/100 x 68/365
=
11.18
25 ส.ค.56
1,000
37
1,000 x 6.00/100 x 37/365
=
6.08
25 ก.ย.56
1,000
6
1,000 x 6.00/100 x 6/366
=
0.99
รวม
12,000
เงินปันผล
=
343.56

หมายเหตุ ปี 2556 มีจำนวน 365 วัน

3) วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  นายสมชาย ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  50,000  บาท
(คำนวณจากวันที่ซื้อหุ้นเพิ่ม 25 ก.ค. 2556  ถึง  วันที่ 30 ก.ย. 2556)   รวม  68  วัน

มีวิธีคำนวณ     เงินปันผล =  ทุนเรือนหุ้น x  อัตราเงินปันผล x ระยะเวลา (จำนวนวัน) 
     100                   จำนวนวัน(ในปี)

 

     50,000   x      6.00         x
     68         x 558.90  บาท
      100         365

นำยอดเงินที่คำนวณได้จากทั้ง 3 ส่วน มารวมกัน   = 6,000 + 343.56 + 558.90 =  6,902.46  บาท

วิธีการคิดเงินเฉลี่ยคืน

นำยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่าย ทุกประเภทให้กับสหกรณ์ในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) ได้ยอดรวมเท่าใด้

คูณด้วยอัตราเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติกำหนดให้ในปีนั้น

ตัวอย่าง นายสมชาย กู้เงินจากสหกรณ์และจ่ายดอกเบี้ยตลอดปี 2556 ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,500 บาท

สมมุติ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.75

 วิธีคำนวณ เงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดปี 2556 x อัตราเฉลี่ยคืน

= 53,500 x (14.75/100) = 7,891.25 บาท

รวม นายสมชาย ได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน = 6,302.46 + 7,891.25  = 14,193.71  บาท

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด