ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 โดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2564 บัดนี้ การประเมินสมถนะ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ ขอประกาศผลคะแนน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุลสอบได้ลำดับที่เลขประจำตัวสอบคะแนนประเมิน ครั้งที่ 1
นายนภัทร กนกพินิต100184
นางสาวพัชราภรณ์ ลาวงศ์200377
นางสาวศศิธร บุตรมาศ300476
Back to top button