ประกาศ วันหยุดทำการชั่วคราว

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)
ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมคำเอื้อน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งสหกรณ์หยุดทำการชั่วคราว
ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

เอกสารแนบประกาศ ประกาศ วันหยุดทำการชั่วคราว

Back to top button