งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ ท่านสู่ ระบบบริการข้อมูล งานการเงิน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
แจ้ง ขรก. เรื่องการหักเงินรายการหัก กพ.59

เนื่องจากรายการหัก กพ.59 กง. ได้หักเงินผิดไป  ไม่ตรงกับยอดที่ส่งมา  กง.กกฯ จึงได้ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีรายที่หักเกิน กง.ได้แก้ไขแล้ว  จึงได้เพิ่มรายละเอียดในสลิปเงินเดือนว่า  "รอจ่ายคืน"  ซึ่งเป็นเงินที่หักเกิน  เพื่อที่จะนำส่งคินเจ้าตัวต่อไป


แจ้งการปรับเงินเดือนตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๘

งานการเงิน ได้ทำการตกเบิกเงินเดือน ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ๒๕๕๗  พร้อมทั้งทำการเลื่อนขั้นตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ทุกคนจะได้รับตกเบิกแต่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘  พร้อมกับการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘  ส่วนรายละเอียดเงินได้รายเดือน  จะนำขึ้นระบบให้ดาวส์โหลด ภายในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๕๘


แจ้งผู้รับบำนาญที่สมัครใจUNDO กบข

ผู้รับบำนาญที่สมัครใจUNDO กบข.ไว้  กรณีที่ไม่ต้องส่งเงินคืน กบข.  ให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองสิทธิการสมัครใจUNDO  ได้ที่งานการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป