งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
แจ้ง ขรก. เรื่องการหักเงินรายการหัก กพ.59

เนื่องจากรายการหัก กพ.59 กง. ได้หักเงินผิดไป  ไม่ตรงกับยอดที่ส่งมา  กง.กกฯ จึงได้ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีรายที่หักเกิน กง.ได้แก้ไขแล้ว  จึงได้เพิ่มรายละเอียดในสลิปเงินเดือนว่า  "รอจ่ายคืน"  ซึ่งเป็นเงินที่หักเกิน  เพื่อที่จะนำส่งคินเจ้าตัวต่อไป


แจ้งการปรับเงินเดือนตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๘

งานการเงิน ได้ทำการตกเบิกเงินเดือน ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ๒๕๕๗  พร้อมทั้งทำการเลื่อนขั้นตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ทุกคนจะได้รับตกเบิกแต่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘  พร้อมกับการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘  ส่วนรายละเอียดเงินได้รายเดือน  จะนำขึ้นระบบให้ดาวส์โหลด ภายในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๕๘


แจ้งผู้รับบำนาญที่สมัครใจUNDO กบข

ผู้รับบำนาญที่สมัครใจUNDO กบข.ไว้  กรณีที่ไม่ต้องส่งเงินคืน กบข.  ให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองสิทธิการสมัครใจUNDO  ได้ที่งานการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป