งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
การเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องพักนอนรักษาในสถานพยาบาล

หนังสือ อด.๐๐๐๓/ว ๖๓๘ ลงวันที่ ๘ ส.ค. ๕๖  ซ้อมความเข้าในในการเบิก ดังนี้

๑. ผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณี ประสบอุบัติเหตุ อุภบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน  ให้แจ้งสถานพยาบาลเอกชนที่เข้ารับการรักษา เบิกจาก สำนักงานประกันสุขภาพ (ต้นสังกัดไม่สามารถเบิกได้)

๒. ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของรัฐบาล  กรณีไม่ได้สมัครจ่ายตรงกับทางโรงพยาบาลไว้  หรือกรณีโรงพยาบาลตั้งขึ้นไม่ยังไม่เข้าระบจ่ายตรง  ต้องนำใบเสร็จมายื่นต่อต้นสังกัด  เพื่อขอตกลง ในการเบิกจ่ายไปยังกรมบัญชีกลาง  และต้องรอจนกว่ากรมบัญชีกลางจะเบิกคืนให้กับผู้มีสิทธิ

เพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล  ขอให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว สมัครจ่ายตรงกับทางโรงพยาบาลให้เรียบร้อย


การเบิกจ่ายเงินเดือนใน ธ.ค. 56

เงินได้รายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 56 ทุกประเภท  โอนเข้าบัญชีตามปกติ

รายการที่ต้องตกเบิกต่าง ๆ  ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระบบงาน ยังไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล  คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือน ม.ค. 56


รายการที่ยังไม่ได้เบิกเดือน พ.ย. 2556

รายการที่จะดำเนินการเบิกใน ธ.ค. 2556

1.ค่าตอบแทนพิเศษ  ตกเบิกของ เดือน ต.ค. 2556

2. ค่าครองชีพ  ตกเบิกของเดือน ต.ค. 2556

3. เงิน ตปป. ตสส. ตกเบิกตั้งแต่คำสังมีผล