สรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.

Written by admin on . Posted in ข่าว สส.ชสอ.

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการสรุปยอดสมาชิก
ที่เสียชีวิตและลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554

แสดงรายละเอียดดังนี้   รายงาน (สส.ชสอ.) มิ.ย.-ก.ย.54

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด