ประกาศ สมาชิก สสอต.ประสงค์จะคงสมาชิกภาพ สสอค.(เพิ่ม1กอง)

Written by admin on . Posted in ข่าว สสอต.

สมาชิกประสงค์ คงสภาพ สสอค.

ด้วย สสอต. ได้เปลี่ยนแปลงการร่วมเป็นสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จากเดิม ดังนี้
เดิม สมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปลี่ยนใหม่ เป็นสมทบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
ทั้งนี้ มีผล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 ไปแล้ว นั้น

ศูนย์ประสานงานแจ้ง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ประสงค์ จะคงสภาพ สสอค. ไว้
ดำเนินการ ชำระเงินตามแบบฟอร์ม และ แนบใบรับรองแพทย์

ติดต่อที่ศูนย์ประสานงาน สอ.ตชด.24  ภายใน 15 กรกฎาคม 2559
ไฟล์แนบประกาศ
ประกาศศูนย์ 64/2559
สสอค. 529/2559
สสอค. 629/2559

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด