ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ พ.ศ.2555 ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี
สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อสรรหาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจาปีบัญชี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบประกาศ

ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด