แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2561

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  จัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และมีมติที่ประชุมดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2561

ดำเนินการประชุม

โพสต์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด บน 28 ธันวาคม 2017

ไฟล์แนบประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด