สหกรณ์ ให้เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนสั้นตามโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน

โพสต์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด เมื่อ 19 มกราคม 2018

เอกสารประกอบการกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้านผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ

แบบฟอร์มที่ต้องเขียนด้วยตนเอง
1. ใบสั่งอาวุธปืน และใบแจ้งชำระเงิน รวม 2 หน้า
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอกู้เงินสามัญพิเศษ เพื่อจัดซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการ รวม 10 หน้า

หมายเหตุ หากเงินได้สุทธิไม่เพียงพอหักเงินงวด หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาให้

ไฟล์แนบประกาศ  หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด