รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2560
บัดนี้ สหกรณ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 7 คน 

 หมายเลข  ชื่อ – สกุล  สังกัด  คุณวุฒิ  การฝึกอบรม
1  ร.ต.ท.หญิงณัฐกานต์  สุขเนตร  ร้อย ตชด.242  ป.ตรี นิติศาสตร์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2  จ.ส.ต.เชิดชู  แดงน้อย  งาน กบ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
3  ด.ต.ทองทิตย์  ศรีวิเศษ  งาน กง.  ป.ตรี รัฐศาสตร์  สำนักงานตรวจบัญชีฯ
4  ร.ต.อ.หญิงอุมาพร ธรรมสมบัติ  งาน กง.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ
,ป.โท รัฐศาสตร์
 ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
5  ร.ต.อ.หญิงบุณยานุช เหลืองสุรภีสกุล  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี บริหารธุรกิจ  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)
6  ร.ต.อ.สมศักดิ์   จำปี  กก.4 บก.กฝ.  ป.ตรี นิติศาสตร์
,ป.โท รัฐศาสตร์
 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7  ร.ต.อ.โรมรัน  อัญญโพธิ์  งาน กง.  ป.ตรี  ชุมนุมสหกรณ์ฯ(ชสอ.)

 

ไฟล์แนบประกาศ รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการฯ

ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

ตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ พ.ศ.2555 ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี
สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อสรรหาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจาปีบัญชี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบประกาศ

ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร

เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 ใน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเวลา 09.00น. ณ
หอประชุมสิริปุณโณเมตตา  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

แจ้งวันหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามที่ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับทำงาน กำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณี และสหกรณ์ฯ มีกำหนดเข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560   ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการ ดังนี้

  1. วันพุธที่  10 พฤษภาคม 2560  เนื่องในวันวิสาขบูชา
  2. วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560  เนื่องในวันพืชมงคล
  3. วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่สหกรณ์เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศแจ้งหยุดทำการในเดือน พ.ค.2560

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2560 (เลขที่สมาชิกไม่เกิน 8178)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีอายุระหว่าง 5 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ไม่รวมบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ปี 2559 ทั้ง 2 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน ยกเว้นระดับปริญญาตรีให้ใช้ใบแสดงผลการเรียน ปี 2559 ภาคเรียนที่ 1

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24   ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2560 เวลา 12.00 น.
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 2560

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน2560