การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2558 (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หน่วยของสหกรณ์)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24   ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่  22 เม.ย. 2558 เวลา 12.00 น.
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 29 เม.ย. 2558

ไฟล์แนบประกาศ การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558

สหกรณ์ ปิดทำการ 1 วัน

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

สหกรณ์หยุดให้บริการ ฝาก-ถอนเงิน และบริการเงินกู้   ใน วันพฤหัสบดีที่  26  กุมภาพันธ์  2558
เนื่องจาก เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อให้สหกรณ์ ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ ระหว่างเครือข่ายภาคสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

เงินรางวัล 300 บาท ปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

สรุปจ่ายเงินรางวัล สำหรับสมาชิก ปี 2557 สมาชิกรับ 300 บาท
สมาชิก ณ 30 กันยายน 2557  มีรายละเอียดการนำจ่าย  ดังนี้
รับเป็นเงินสด  – กก.,  กฝ., ร้อย 241
โอนเข้ากองร้อย – ร้อย 244, ร้อย 245, ร้อย 246, ร้อย 247
ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ – ร้อย 242 ,บำนาญ กก.,กฝ.
ชำระหนี้ – หน่วยย้าย

  สมาชิกโปรดติดต่อรับเงินที่กองร้อย 

การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วยการประชุมใหญ่สามัญฯ 57 ที่ประชุมได้มีมติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 6.02 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 15 โอยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
ขอให้สมาชิก ตรวจสอบยอดเงิน หากไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งสหกรณ์ภายใน 18 พฤศจิกายน 2557  หลังจากนั้นสหกรณ์ถือว่าการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ถูกต้องแล้ว

สมาชิกสหกรณ์ที่เป็น สมาชิก สสอต. และ สส.ชสอ. สหกรณ์หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 58 เพื่อชำระโดยหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิก กรณีเงินไม่พอหัก หรือเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ โปรด ชำระเงิน ภายใน วันที่ 5 ธันวาคม 2557

ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินเฉลี่ยคืน ปี 2557

สหกรณ์กำหนดวันประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

www

สหกรณ์ฯ เชิญ ผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุม  วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เริ่มเวลา 09.00น. ณ อาคารประชุมดุรงควิบูลย์ ค่ายเสนย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์แนบประกาศ  เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557