สหกรณ์ฯ หยุดบริการ รับเงิน-เบิกถอนเงิน เพื่อปิดบัญชี ประจำปี

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์กำหนดวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สหกรณ์จะต้องทำบันทึกรายการทางบัญชี จัดทำงบดุล รายการสินทรัพย์ หนี้สิน อีกทั้งกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด สหกรณ์จึงขอหยุดเป็นเวลา 1 วัน  สหกรณ์ ประกาศหยุดบริการรับเงิน-เบิกถอนเงิน ใน วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
เพื่อดำเนินการปิดบัญชีประจำปี 2557
ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศหยุดให้บริการ 1 ตุลาคม 2557

ประกาศ หยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

เนื่องด้วยชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ ประจำปี 2557 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมชมรมฯ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557  สหกรณ์ ขอประกาศหยุดทำการ ใน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557
ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศหยุดทำการ 23 พฤษภาคม 2557

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2557 (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หน่วยของสหกรณ์)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24 ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2557
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2557

ไฟล์แนบประกาศ การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 5/2557  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย เริ่ม 1 มีนาคม 2557

ประกาศ วันหยุดทำการสหกรณ์

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันหยุดสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานสหกรณ์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

ไฟล์แนบประกาศ  วันหยุดทำการ วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2557