สสอต. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบพิเศษ/2556

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สสอต., ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

เนื่องด้วย สสอต. แจ้งพร้อมรับสมัครสมาชิก รอบพิเศษ/2556  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ทั้งประเภท สามัญ และสมทบ
สหกรณ์ฯ  ขอเชิญชวนครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ สมัครเป็นสมาชิกสมทบ  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553

คุณสมบัติ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ
(1) เป็น บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิก หรือ
(2) เป็น บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกสมทบ
(3) เป็น พี่ น้อง ร่วมบิดา หรือ มารดา ของสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ
(4) เป็น หรือเคยเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

 ด่วน!  สมัครสมาชิก สสอต. รอบพิเศษ/2556 (อายุไม่เกิน 60 ปี)
ค่าสมัคร 4,130 บาท (คุ้มครอง 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2556)  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556

!# ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2556
       **(สมาชิกได้รับสิทธิคุ้มครอง  1 สิงหาคม ( เวลา 09.00 น.)  ถึง 31 ธันวาคม 2556 )

ใบสมัคร สสอต. ดาว์นโหลด   

การคิดเงินปันผล และเฉลี่ยคืน

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมาชิกได้ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยคิดคำนวณจากเงินของสมาชิก ที่ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ในอัตราที่ประกาศตามกฎกระทรวง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันไม่เกิน ร้อยละ 10 ต่อปี
เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่หากสมาชิกผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

วิธีการคิดเงินปันผล

มีวิธีคิดดังนี้     เงินปันผล =  ทุนเรือนหุ้น x  อัตราเงินปันผล x ระยะเวลา (จำนวนวัน) 
     100                     จำนวนวัน(ในปี)    

ตัวอย่าง นายสมชาย  มียอดเงินทุนเรือนหุ้นยกมาจากปี 2555 จำนวน 100,000 บาท

ตลอดปี 2555 นายกร ส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ 1,000 บาท และวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
นายสมชาย ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 50,000 บาท

เพราะฉะนั้น นายสมชาย จะมียอดทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 162,000 บาท 

(100,000 + (1,000 x 12 = 12,000) + 50,000)  = 162,000
สมมุติ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.00 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.75

จากตัวอย่าง จะต้องแยกคำนวณ 3 ส่วน คือ
1) ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2555 ยกมาจำนวน 100,000.00 บาท จะได้รับเงินปันผล = 100,000 x 6.00/100  x (365/365)=  6,000 บาท

2) ทุนเรือนหุ้นในปี 2556 นายกร ส่งเดือนละ 1,000 บาท (หักจากเงินเดือน) ได้รับเงินปันผล = 343.56 บาท โดยคำนวณรายวัน ดังนี้

ว.ด.ป. สหกรณ์
ได้รับเงิน
ทุนเรือนหุ้น

จำนวนวันคำนวณ
ถึง 30 ก.ย.56

การคำนวณเงินปันผล
เงินปันผลที่ได้
25 ต.ค.55
1,000
342
1,000 x 6.00/100 x 342/365
=
56.22
25 พ.ย.55
1,000
311
1,000 x 6.00/100 x 311/365
=
51.12
25 ธ.ค.55
1,000
281
1,000 x 6.00/100 x 281/365
=
46.19
25 ม.ค.56
1,000
250
1,000 x 6.00/100 x 250/365
=
41.10
25 ก.พ.56
1,000
219
1,000 x 6.00/100 x 219/365
=
36.00
25 มี.ค.56
1,000
190
1,000 x 6.00/100 x 190/365
=
31.23
25 เม.ย.56
1,000
159
1,000 x 6.00/100 x 159/365
=
26.14
25 พ.ค.56
1,000
129
1,000 x 6.00/100 x 129/365
=
21.21
25 มิ.ย.56
1,000
98
1,000 x 6.00/100 x 98/365
=
16.11
25 ก.ค.56
1,000
68
1,000 x 6.00/100 x 68/365
=
11.18
25 ส.ค.56
1,000
37
1,000 x 6.00/100 x 37/365
=
6.08
25 ก.ย.56
1,000
6
1,000 x 6.00/100 x 6/366
=
0.99
รวม
12,000
เงินปันผล
=
343.56

หมายเหตุ ปี 2556 มีจำนวน 365 วัน

3) วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  นายสมชาย ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  50,000  บาท
(คำนวณจากวันที่ซื้อหุ้นเพิ่ม 25 ก.ค. 2556  ถึง  วันที่ 30 ก.ย. 2556)   รวม  68  วัน

มีวิธีคำนวณ     เงินปันผล =  ทุนเรือนหุ้น x  อัตราเงินปันผล x ระยะเวลา (จำนวนวัน) 
     100                   จำนวนวัน(ในปี)

 

     50,000   x      6.00         x
     68         x 558.90  บาท
      100         365

นำยอดเงินที่คำนวณได้จากทั้ง 3 ส่วน มารวมกัน   = 6,000 + 343.56 + 558.90 =  6,902.46  บาท

วิธีการคิดเงินเฉลี่ยคืน

นำยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่าย ทุกประเภทให้กับสหกรณ์ในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน (ต.ค. – ก.ย.) ได้ยอดรวมเท่าใด้

คูณด้วยอัตราเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติกำหนดให้ในปีนั้น

ตัวอย่าง นายสมชาย กู้เงินจากสหกรณ์และจ่ายดอกเบี้ยตลอดปี 2556 ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,500 บาท

สมมุติ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.75

 วิธีคำนวณ เงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดปี 2556 x อัตราเฉลี่ยคืน

= 53,500 x (14.75/100) = 7,891.25 บาท

รวม นายสมชาย ได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน = 6,302.46 + 7,891.25  = 14,193.71  บาท

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2556

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2556 (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หน่วยของสหกรณ์)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24 ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2556
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2556

ดาวน์โหลด เอกสารบันทึกข้อความ

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสหกรณ์

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วยสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคา วันที่ 22 เมษายน 2556 – 7 พฤษภาคม 2556 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 -16.00น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30น.

สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ติดต่อโทร 042-221245

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ

ประกาศ วันหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 เป็นวันหยุดตามประเพณีสหกรณ์ และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556 สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่ 5/2556  ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อให้การเตรียมการประชุมและดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น สหกรณ์ขอประกาศ หยุดทำการ ดังนี้

  1. วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
  2. วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
    ดาว์นโหลด ประกาศวันหยุดทำการ