ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก  พ.ศ. 2564

******************

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  พ.ศ. 2563  ข้อ 80(5) และข้อ 111(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  พ.ศ. 2564  ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2564”

          ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

          ข้อ 3.  ให้ยกเลิก
(1)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2545
(2)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติ หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ 4.  ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

          ข้อ 5.  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ในราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท  ดังนี้

เงินได้รายเดือน/บาทจำนวนหุ้นเป็นเงิน/บาท/เดือน
ไม่เกิน     10,00050500
ตั้งแต่    10,001 – 15,00080800
เกินกว่า  15,001 – 20,0001001,000
ตั้งแต่ 20,001 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นพันละ 20

          ข้อ 6.  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 5  หรือจะขอชื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด

การขอชื้อหุ้นเพิ่มขึ้น และจำนวนการถือหุ้นสะสมทั้งหมดของสมาชิก จะต้องเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

กรณีสมาชิกถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 5 และถ้าสมาชิกประสงค์จะขอลดหุ้นรายเดือนลงให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ การขอลดจำนวนหุ้นรายเดือนตามวรรคนี้จะลดลงต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 5 ไม่ได้

          ข้อ 7.  การส่งค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบนี้ สหกรณ์จะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนทุกเดือน

กรณีที่สมาชิกได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น สหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อน

          ข้อ 8.  การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะของดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 5 โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด

ในกรณีที่สมาชิกได้รับการงดชำระค่าหุ้นรายเดือนแล้ว แต่มีความประสงค์ขอกู้เงินจากสหกรณ์ และวงเงินที่ขอกู้สูงกว่าจำนวนค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ ให้สมาชิกผู้นั้นชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5  ทั้งนี้ จนกว่าจะหมดหนี้สินกับสหกรณ์ หรือคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันควรอนุญาตให้ชำระเงินค่าหุ้นต่ำกว่าอัตราดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยพิจารณาเป็นรายกรณี

          ข้อ 9.  สมาชิกจะโอนหรือขอถอนหุ้น ในขณะที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้และในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

          ข้อ 10.    สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว ให้สมาชิกทราบทุกราย  ณ  ทุกรอบการสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

          ข้อ 11.  สมาชิกโอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจำจากสังกัดเดิมหรือสำนักงานเดิม โดยไม่มีความผิดและยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่  จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้โดยแจ้งความจำนงต่อคณะกรรมการดำเนินการ  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้น

          ข้อ 12.  สำหรับสมาชิกที่ถือหุ้นและชำระค่าหุ้นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติต่อไป แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นและชำระค่าหุ้นให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้

          ข้อ 13.  ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการอาจยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้

ประกาศ  ณ  วันที่      9     มีนาคม   พ.ศ. 2564