Posts Tagged ‘ทุนการศึกษา’

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
แบ่งตามระดับการศึกษา
อนุบาล ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น ,มัธยมศึกษาตอนปลาย(ปวช.) ,อนุปริญญา(ปวส.) ,ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วหรือทุนอื่นๆไปแล้ว สามารถยื่นขอรับทุนนี้ได้

เอกสารของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ปี 2560 ทั้ง 2 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน
ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วจะไม่ได้รับพิจารณาทุนนี้

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่ต้นสังกัด รวบรวมเอกสาร และบัญชีรายชื่อ ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2561

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน 2561
แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ขอรับทุน 2561

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2557 (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หน่วยของสหกรณ์)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24 ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2557
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2557

ไฟล์แนบประกาศ การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2556

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2556 (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หน่วยของสหกรณ์)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24 ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2556
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2556

ดาวน์โหลด เอกสารบันทึกข้อความ