เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป


เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561 ใน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เริ่มเวลา 09.00น. ณ
หอประชุมสิริปุณโณเมตตา  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติให้ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 18- 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สหกรณ์ จึงประกาศแจ้งปิดทำการบริการสมาชิก  ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าว ต่อไป
ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 5/2561  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการดำรงชีพของสมาชิก พ.ศ.2561 และถือใช้ไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการส่งเสริมการดำรงชีพของสมาชิก

ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย เริ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2561

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
แบ่งตามระดับการศึกษา
อนุบาล ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น ,มัธยมศึกษาตอนปลาย(ปวช.) ,อนุปริญญา(ปวส.) ,ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วหรือทุนอื่นๆไปแล้ว สามารถยื่นขอรับทุนนี้ได้

เอกสารของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ปี 2560 ทั้ง 2 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน
ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วจะไม่ได้รับพิจารณาทุนนี้

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่ต้นสังกัด รวบรวมเอกสาร และบัญชีรายชื่อ ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2561

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน 2561
แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ขอรับทุน 2561

สหกรณ์ ให้เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนสั้นตามโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน

โพสต์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด เมื่อ 19 มกราคม 2018

เอกสารประกอบการกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้านผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ

แบบฟอร์มที่ต้องเขียนด้วยตนเอง
1. ใบสั่งอาวุธปืน และใบแจ้งชำระเงิน รวม 2 หน้า
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอกู้เงินสามัญพิเศษ เพื่อจัดซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการ รวม 10 หน้า

หมายเหตุ หากเงินได้สุทธิไม่เพียงพอหักเงินงวด หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ จะไม่พิจารณาให้

ไฟล์แนบประกาศ  หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน