สสอต.

ข่าวสาร ศูนย์ประสานงาน สสอต. สอ.ตชด.24
บริหารจัดการ
– รับสมัครสมาชิกใหม่ (สมาชิกสหกรณ์ บุตร คู่สมรส บิดา มารดา)
– รับชำระเงินค่าสมัคร ค่าต่ออายุ(คงสภาพสมาชิก ปีต่อปี)
– รับแจ้งเปลียนแปลง ข้อมูลส่วนตัว ผู้รับประโยชน์
– รับแจ้ง โอน-ย้าย สมาชิก ดำเนินการระหว่างศูนย์ประสานงานอื่น
– ประสานงานคลายทุกข์ ช่วยเหลือการรับสวัสดิการให้ครอบครัวทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

แบบฟอร์ม สสอต.ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก สามัญ
568 Downloads
ใบสมัครสมาชิก สมทบ
509 Downloads
Back to top button