วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

( พ.ศ. 2565 – 2569 )

วิสัยทัศน (Vision) : เป็นสหกรณ์ดีเลิศระดับจังหวัด  ที่มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่านิยม (Popularity) : บริการสะดวก รวดเร็ว ยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)    1. พัฒนาบริการจัดการสหกรณ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงด้านการเงิน

                3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหน่วย

                4. ส่งเสริมกิจกรรมของสังคมส่วนรวม

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารเงินทุนสหกรณ์สร้างความมั่นคง

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับระบบบริการสหกรณ์ฯที่สร้างความประทับใจ

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ