ฝ่ายจัดการ

พ.ต.ท.บุญเลิศ วิเศษชาติ
ผู้จัดการ
นางนงคราญ ตั้งขจรศักดิ์
รองผู้จัดการ
นางเกศกนก แสงสิงแก้ว
หัวหน้าหน่วย
นางเยาวดี มีมูล
หัวหน้าบัญชีและการเงิน
ร.ต.ท.ประจวบ วันทะไชย
หัวหน้าธุรการ
นางสาวณัฐสิมา กางนอก
หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
นางจิดาภา พายุบุตร
เจ้าหน้าที่หน่วย
นายกัณแสน มังคละแสน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายนภัทร กนกพินิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลณัฐ สุวรรณเทพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นางสาวศศิธร บุตรมาศ
เจ้าหน้าที่หน่วย
นางสาวพลอยไพลิน บุญฤทธิ์ตมนต์
เจ้าหน้าบัญชี
นางรุ่งทิพย์ วัชโรสินธุ์
แม่บ้าน
ส.ต.ท.อิทธิวัฒน์ แดงวงษา
พลขับ
Back to top button