ฝ่ายจัดการ

พ.ต.ท.บุญเลิศ วิเศษชาติ
ผู้จัดการ
นางนงคราญ ตั้งขจรศักดิ์
รองผู้จัดการ
นางเกศกนก แสงสิงแก้ว
หัวหน้าหน่วย
นางเยาวดี มีมูล
เจ้าหน้าที่บัญชี
ร.ต.ท.ประจวบ วันทะไชย
หัวหน้าธุรการ
นางสาวณัฐสิมา กางนอก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นางจิดาภา พายุบุตร
เจ้าหน้าที่หน่วย
นายกัณแสน มังคละแสน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายนภัทร กนกพินิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลณัฐ สุวรรณเทพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นางสาวศศิธร บุตรมาศ
เจ้าหน้าที่หน่วย
นายช์ชขัย งามข้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ร.ต.อ.บุญศรี ศิริเกตุ
พลขับ
นางรุ่งทิพย์ วัชโรศิลป์
แม่บ้าน
Back to top button