เรื่อง การให้เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการอื่น

ประกาศ อัตราดอกเบี้ย

กรณีสมาชิกได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือประสบภัยพิบัติ

******************************

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการอื่น กรณีสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เป็นไปตามกำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการอื่น และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  จึงมีมติให้ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการอื่น กรณีสมาชิกได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือประสบภัยพิบัติ ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย อัคคีภัย  ภัยอัตรายจากโรคระบาด หรือภัยอื่นๆ

  • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

2.1 จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้ว ต้องอยู่ภายในวงเงินตามกำหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก

2.2 ต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

  • วงเงินกู้

เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการอื่น อนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ไม่เกิน 30,000 บาท และเมื่อส่งหักเงินงวดรายเดือนแล้วต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

  • ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

4.1 ผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

4.2 ผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 24 งวด 

  • หลักประกัน

5.1  มีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 1  คน หรือ

5.2  หากผู้กู้มีเงินค่าหุ้นต่อสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 90 ของหนี้คงเหลือที่มีต่อสหกรณ์ ไม่ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน

5.3  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นคนค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า 2 คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ โดยผู้ค้ำประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจำนวนเงินกู้ที่ตนได้ค้ำประกันไว้ทั้งหมด

  • เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

6.1  คำขอกู้เงินสามัญพิเศษเพื่อการอื่น

6.2  หลักฐานสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

6.3  เสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการหน่วย รับรอง

6.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

  • ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาอนุมัติ

ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการหน่วยตรวจความถูกต้องและลงนามรับรองเรียบร้อย ส่งได้ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยสมาชิกของสหกรณ์ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

  • อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.50 บาทต่อปี

  • การลงโทษ

สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการอื่น จะต้องนำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ หากผู้กู้ไม่นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์สหกรณ์จะดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให่เงินกู้แก่สหกรณ์

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   13   เมษายน  2563 เป็นต้นไป                   

ประกาศ  ณ  วันที่     17   เมษายน   พ.ศ. 2563

Back to top button