ประกาศอัตราดอกเบี้ย

เรื่อง   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

——————————————-

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อนุมัติอัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้พิเศษ อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี นั้น  เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออมและช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม  การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับข้อ 73, ข้อ 79 และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  จึงมีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ให้แก่สมาชิก ดังนี้.-

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทอัตราดอกเบี้ย (เดิม)อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)
เงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ    4.50   ต่อปีร้อยละ    4.00   ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ    4.50   ต่อปีร้อยละ    4.00   ต่อปี

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทอัตราดอกเบี้ย (เดิม)อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภทร้อยละ    7.75   ต่อปีร้อยละ    7.00   ต่อปี
เงินกู้พิเศษ (ไม่มีเฉลี่ยคืน)ร้อยละ    6.00   ต่อปีร้อยละ    6.00   ต่อปี
เงินกู้สามัญร้อยละ    7.75   ต่อปีร้อยละ    7.00   ต่อปี
เงินกู้เพื่อการส่งเสริมการดำรงชีพของสมาชิกร้อยละ    7.75   ต่อปีร้อยละ    7.00   ต่อปี

                  ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   1  เมษายน  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่   6   มีนาคม  พ.ศ. 2563

Back to top button