การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

กำหนดระดับการศึกษา 5 ระดับ เงินทุนการศึกษารวมไม่เกิน 750,000 บาท

  • ระดับอนุบาล
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช.
  • ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี

สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ได้จำนวน 1 คน 1 ทุน โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองว่าเป็นบุตรสมาชิก อยู่ระหว่างการศึกษาระดับน้ันจริง

ส่งหลักฐานขอรับทุนการศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก และใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองผลการเรียน ปี 2564

เอกสารแนบประกาศ ส่งให้สหกรณ์ภาย ในวันที่ 30 เมษายน 2564

Back to top button