การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

กำหนดระดับการศึกษา 6 ระดับ เงินทุนการศึกษารวมไม่เกิน 750,000 บาท

  • ระดับอนุบาล
  • ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือ ม.1-ม.3
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือ ม.4-ม.6 และ ปวช.
  • ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.
  • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร ได้ จำนวน 1 คน 1 ทุน ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ การเงินหน่วยตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยสมาชิกรับรองว่าเป็นบุตรสมาชิก และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับน้ันจริง สมาชิกส่งหลักฐานเพื่อให้หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามกำหนด

เอกสารแนบประกาศ หน่วยงานส่งบัญชีรายชื่อให้สหกรณ์ภาย ในวันที่ 19 เมษายน 2565

การดำเนินการมอบทุนการศึกษาบุตร
– ให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019

Back to top button