ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบตามรายชื่อดังกล่าวมาสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00น. ณ ห้องประชุมคำเอื้อน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

Back to top button