ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2563 บัดนี้ มีผู้สมัครและมีสิทธิคัดเลือกตามรายชื่อ ดังนี้

  1. นายนภัทร กนกพินิต เลขประจำตัวสมัคร 0001
  2. นางสาวพัชรภรณ์ ลาวงศ์ เลขประจำตัวสมัคร 0003
  3. นางสาวศศิธร บุตรมาศ เลขประจำตัวสมัคร 0004

คณะกรรมการจะดำเนินการ ประเมินสมรรภนะ ครั้งที่ 1 และเมื่อมีผู้ผ่านการประเมินแล้ว คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานสหกรณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Back to top button