ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามที่ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  นั้น

              บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่ชื่อ    สกุลเลข ประจำตัวประเมินครั้งที่ 1 (100 คะแนน)ประเมินครั้งที่ 2 (100 คะแนน)รวมคะแนน (200 คะแนน)หมายเหตุ
1นายนภัทร  กนกพินิต0018495179 
2นางสาวศศิธร  บุตรมาศ0047694170 
3นางสาวพัชราภรณ์  ลาวงศ์0037792169 

ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างดังกล่าว

Back to top button