ประกาศ ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

บัดนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้ดำเนินการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งและที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566

เอกสารแนบประกาศ ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

Back to top button