สหกรณ์เปิด มาตราช่วยเหลือสมาชิก

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยสมาชิกสามารถเลือกใช้บริการจากสหกรณ์
ได้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

ที่มาตรการช่วยเหลือสมาชิกระยะเวลาส่งหลักฐาน
1ขอพักชำระเงินต้นเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้ดำรงชีพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ
ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2ขอกู้สามัญเร่งด่วนได้ เมื่อชำระครบ 1 งวดขึ้นไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเงินกู้สามัญ
ส่งได้ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2564
3ขอกู้สามัญพิเศษเพื่อการอื่น อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50
ไม่มีมีเฉลี่ยคืน ผ่อนชำระ 24 งวด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเงินกู้สามัญพิเศษ-เพื่อการอื่น
ส่งได้ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2564
Back to top button