ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี 1 ตำแหน่ง
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี ผลการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 – 25 มีนาคม 2565 โดยยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิสอบ วัน เวลา และ สถานที่สอบ ให้ทราบในโอกาสต่อไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด และ ทางเว็บไซต์ https://bpp24-coop.com

เอกสารแนบประกาศ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Back to top button