การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

รายงานกิจการ 2565
ร่างข้อบังคับ 2565

เอกสารแนบประกาศ เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

แผนที่ โรงแรมสยามแกรนด์

Back to top button