เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 ใน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเวลา 09.00น. ณ
หอประชุมสิริปุณโณเมตตา  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

แจ้งวันหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามที่ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับทำงาน กำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณี และสหกรณ์ฯ มีกำหนดเข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560   ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการ ดังนี้

  1. วันพุธที่  10 พฤษภาคม 2560  เนื่องในวันวิสาขบูชา
  2. วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560  เนื่องในวันพืชมงคล
  3. วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่สหกรณ์เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศแจ้งหยุดทำการในเดือน พ.ค.2560

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
-เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ 1 พ.ค. 2560 (เลขที่สมาชิกไม่เกิน 8178)
-บุตรสมาชิกที่เคยได้รับทุนแล้วให้เว้นการขอรับทุน 1 ปี เพื่อหมุนเวียนให้กับบุตรสมาชิกอื่น (กรณีสมาชิกมีบุตร 2 คนขึ้นไป ให้สับเปลี่ยนการขอรับทุนการศึกษา)
-บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีอายุระหว่าง 5 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ไม่รวมบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
-ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนของทางราชการ
-เกรดเฉลี่ย (อยู่ในดุลยพินิจของหน่วย)โดยไม่จำกัดว่าเกรดสูงหรือต่ำ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– ใบแสดงผลการเรียน ปี 2559 ทั้ง 2 ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน ยกเว้นระดับปริญญาตรีให้ใช้ใบแสดงผลการเรียน ปี 2559 ภาคเรียนที่ 1

ระยะเวลาในการยื่นหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา
– ฝ่ายอำนวยการ กก.ตชด.24 และ สอ.ตชด.24   ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนที่สหกรณ์ ภายในวันที่  20 เม.ย. 2560 เวลา 12.00 น.
– กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ร้อย ตชด.241 – 247 ให้แต่ละหน่วยกำหนดระยะเวลาและยื่นโดยตรงที่หน่วยตนเอง โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 2560

ไฟล์แนบประกาศ ประกาศรับทุน2560

เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

colorful up hand background

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559 ใน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2559

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

20-06-59

ด้วยสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.00น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ติดต่อโทร 042-221245 ,093-4140033

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ