ผลการเลือกตั้ง ประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 44 ปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน
และการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหรือสัมมนาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้แล้วหรือ อบรมเพิ่มเติมในภายหลัง

ไฟล์แนบประกาศ ผลการเลือกตั้งจากที่ประชุุมใหญ่57
      ผลคะแนนการเลือกตั้งฯ

การจ่ายปันผล และเฉลี่ยคืน

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

 ตามมติที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2556 ได้มีมติจ่ายปันผลร้อยละ 6.00 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 14.75 ให้กับสมาชิก สหกรณ์ขอให้ท่านสมาชิก ตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว เมื่อมีข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาด โปรดติดต่อสอบถามสหกรณ์ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 หลังจากวันดังกล่าวถือว่าสหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนถูกต้องแล้ว

สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูล หุ้นยกมา หุ้นรายเดือน และ ยอดชำระดอกเบี้ยจากเงินกู้ทั้งปี ได้จากข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 
วิธีคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

ไฟล์แนบประกาศ แจ้งตรวจสอบยอดเงินปันผล และเฉลี่ยคืน

แจ้งสมาชิกส่งเงิน(ชำระเอง) ฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2557

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สส.ชสอ., ข่าว สสอต., ทั่วไป

 สสอต. แจ้งสมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี  2557
รอบคงสภาพ ปี 56 และสมัครใหม่ ปี 2556 ทุกรอบการสมัคร จำนวน เงิน 4,590 บาท 

สส.ชสอ. แจ้งสมาชิกส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี  2557
รอบคงสภาพ ปี 56 และสมัครใหม่ รอบ1-6 /2556 จำนวนเงิน 4,020 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สหกรณ์ฯ (ศูนย์ประสานงาน สอ.ตชด.24)
ไฟล์แนบประกาศ สส.ชสอ.แจ้งเก็บเงินล่วงหน้า57

เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เริ่มเวลา 09.00น. ห้องเขมะสิงคิ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

เอกสารแนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ วันหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ ตชด.24 จำกัด มีกำหนดการประชุมประจำเดือน กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม ฉก.ตชด.24 (หนองคาย) และสหกรณ์ฯ จะต้องดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการ ดังนี้

1.  วันพฤหัสบดีที่   26  กันยายน    2556
2.  วันอังคารที่  1   ตุลาคม     2556

ประกาศแนบท้ายไฟล์ ดาว์นโหลด