ว่าด้วย การจัดสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561 ( ฉบับที่ 2 )

แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562

******************************

             อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49  ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้     

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยการจัดสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่   1  มีนาคม  พ.ศ.  2562   เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 12  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ว่าด้วยการจัดสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561  และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 12  เงินสวัสดิการเพื่อสวดอภิธรรมและจัดการศพสมาชิก และคู่สมรส ให้จ่ายดังนี้

(1) กรณีสมาชิกตาย  ให้จ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท หรือผู้จัดการศพ หรือผู้อุปการะ เป็นเงินค่าพวงหรีดเคารพศพผู้เสียชีวิตและสวดอภิธรรมศพ จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าจัดการศพ จำนวน 10,000 บาท

(2) กรณีคู่สมรสตาย ให้จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิก เพื่อจัดการศพ จำนวน 10,000 บาท ยกเว้นคู่สมรสที่เสียชีวิตได้รับเงินสวัสดิการตามข้อ 12(1)

(3) กรณีบิดา มารดา  บุตรตาย ให้จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกเพื่อจัดการศพ จำนวน 5,000 บาท

ให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                                    ประกาศ  ณ  วันที่     28     กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562